• 0342 317 1451

Cihad SÜRÜCÜ (Daire Başkanı T.)

 • Bütçede öngörülen ödeneklerin, Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olması, ödeneklerin hizmet gerekçesine göre etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, idari işlerin rasyonel bir şekilde koordineli olarak yürütülmesini sağlamak
 • Dairenin yöneticisi ve temsilcisi olarak Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma yetkilerini genel yönetim ilkelerine ve mevzuat hükümlerine göre kullanmak
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46, 47. maddeleri, 124 KHK’nin 32. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında kültür ve spor hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve bu hizmetlerinden olabildiğince öğrenci ve personelin yararlanması sağlamak
 • Dairenin kültür ve spor faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara Gaziantep Üniversitesini temsilen katılmak
 • Yönetim fonksiyonlarını kullanarak dairenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak
 • Görev kapsamına giren tüm birimlerin gereksinimi olan iş-kaynak (personel-zaman vb.) planlamasını yapmak ve bununla ilgili bağlı alt birimlerinden görüş almak
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği'ne göre sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak
 • Başkanlığa ait her türlü idari yazışmaları yapmak, gelen giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak, dosyalama işlemlerini takip etmek
 • Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak
 • Görev alanı ile ilgili Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak
 • Görevi ile ilgili süreçleri Gaziantep Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek

 

SEKRETERYA

Meral KUTLU (Teknisyen)

 • Daire Başkanının telefon görüşmelerini sağlamak, randevularını ayarlamak ve hatırlatmak
 • Daire Başkanını görmeye gelenleri yönlendirmek, gerektiğinde görüştürmek
 • Daire Başkanlığına gelen (kişiye özel olanlar ve gizli yazılar hariç olmak üzere) postayı açmak, konu ve önemine göre sınıflandırmak, gelen evrakı kaydedip Daire Başkanına vermek
 • Başkanlıkça dışarı gönderilen evrakları kaydetmek
 • Daire Başkanının ofisinin temiz düzenli ve tertipli olmasına özen göstermek
 • Bu mekânda kullanılan makine ve diğer araç gerecin rutin bakımını ve gerekli tamiratını yaptırmak
 • Gelen–giden faks trafiğini yürütmek, Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak
 • Organizasyonlarda başkanlığımız hakkında ilgililere bilgi vermek
 • Ebys sistemini kullanarak imza ve havale edilen yazıları takip ederek ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek ve gerekli olanların cevapların yazılması ve arşivlenmesini sağlamak
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Murat AKGÜL (Şef)

Daire Başkanı tarafından henüz görev tanımı yapılmamıştır.

Yunus DEMİR (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

 • Öğrenci kep ve cübbelerinin bölümlere ve öğrencilere verilmesi, takibinin yapılması ve para tahsilatının yapılarak bankaya yatırılmasını sağlamak
 • Başkanlık taşınır kayıt yetkilisi görevini yürütmek

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZİ

Mustafa KAPLAN (Psikolog)

 • Üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personel ile personel yakınlarına, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

SATIN ALMA

Mehmet ŞAHİN (Şef V.)

 • Gerçekleştirme Görevlisi işlerini yapmak, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğun denetimi
 • Başkanlığa bağlı birimlerin ve Rektörlük çay ocağının ihtiyaçlarını avans yoluyla temin etmek
 • Kreş ve Anaokulu Müdürlüğünün mutemetliğini yaparak okulun ihtiyaçlarının teminini sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Yasin BAŞDOĞAN (Tekniker)

 • E-KAP üzerinden ihale öncesi hazırlık çalışmaları yapmak, ihalenin zamanında yapılmasını sağlamak, ihaleyi karara bağlayarak sonuçlandırmak
 • Üniversitemizin ve Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu Mal/Hizmet ve Bakım-Onarım İşlemlerinin talep ve talimat doğrultusunda temin etmek
 • Kamu İhale Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkileri ve iletişimi sağlamak, ihale işlemlerinin ve ihale işlemleri için yapılan yazışmaların tamamlanmasını sağlamak
 • E-KAP üzerinden Doğrudan temin ile yapılan satın alma işlemlerinin takibi, evrakların düzenlenmesi ve ödeme için tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Aylık Hakkediş evraklarının hazırlanmasını sağlayarak, hazırlanan evrakları tahakkuka bağlamak
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Mali Bütçe hazırlık işlemlerinin yapılması, bütçe ve ödenek durumları ile ilgili işlemleri takip etmek
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası ile ilgili bilgi girişi ve güncellemelerini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

M. Gökhan SALAN (Satın Alma Görevlisi)

 • E-KAP üzerinden ihale öncesi hazırlık çalışmaları yapmak, ihalenin zamanında yapılmasını sağlamak, ihaleyi karara bağlayarak sonuçlandırmak
 • Üniversitemizin ve Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu Mal/Hizmet ve Bakım-Onarım İşlemlerinin talep ve talimat doğrultusunda temin etmek
 • Kamu İhale Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan ilişkileri ve iletişimi sağlamak, ihale işlemlerinin ve ihale işlemleri için yapılan yazışmaların tamamlanmasını sağlamak
 • E-KAP üzerinden Doğrudan temin ile yapılan satın alma işlemlerinin takibi, evrakların düzenlenmesi ve ödeme için tahakkuk işlemlerini yapmak
 • Aylık Hakkediş evraklarının hazırlanmasını sağlayarak, hazırlanan evrakları tahakkuka bağlamak
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 • Mali Bütçe hazırlık işlemlerinin yapılması, bütçe ve ödenek durumları ile ilgili işlemleri takip etmek
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

BÜTÇE HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Sara Pınar KAYA (Büro Personeli)

 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ödenek talep etmek
 • Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü ve Seyirtepe Kafeterya Eğitim-Uygulama Tesisinden gelen mizanları üst yazıyla Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığına bildirmek
 • Stajyer öğrencilerin sigorta prim ödemelerini ve maaş ödemelerini yapmak
 • Başkanlığımıza bağlı sürekli işçi imza föyü ve puantaj cetvellerini hazırlamak, yıllık izinlerinin takibini yapmak
 • Yemekhanede çalışan yüklenici firma personellerinin SGK Hizmet Dökümlerinin kontrollerini yapmak
 • Üniversitemiz öğrencilerinin yemek bursu ile ilgili işlemlerini yapmak
 • Birime ait performans değerlendirme tabloları hazırlama ve Strateji Değerlendirme Daire Başkanlığına göndermek
 • Yemekhanede yemek yiyen öğrenci, personel ve yemekhaneden faydalanan misafirlerin toplam yemek ücretlerinin Etisan sisteminden kontrolünün yapılarak bankaya virman yazısının yazılması
 • Yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ

Bilal ÇAVDAR (Bilgisayar İşletmeni)

 • Kısmi zamanlı öğrencilerin sigorta giriş-çıkış işlemleri ve maaş bordrolarını yapmak
 • E-Bildirge işlemlerini yapmak
 • Öğrencilerin yanlış yatırdıkları paralarının iade işlemlerini yapmak

 

KANTİN KAFETERYA MÜDÜRLÜĞÜ

Sevgül AVCILAR KURTOĞLU (Şef)

 • Personel Yemekhanesinde hizmete sunulan hazır yemek alımı, sunumu ve sonrası temizlik işlerini kontrol etmek
 • Beslenme ve satın alma hizmetlerine ilişkin ihale ve satın alma komisyonu toplantılarına katılmak
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mustafa KARADAĞ (Bilgisayar İşletmeni)

 • Yemekhanelerde yemeklerin günlük ücret ve sayısını kontrol etmek
 • Yemekhanelere yemek yapımı için gelen gıda maddelerinin muayene ve kabul işlemlerini yapmak
 • Yemekhanelerde yapılan yemeklerin denetimini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mehmet KUPAL (Bilgisayar İşletmeni)

 • Öğrencilere yemek fişi satımı yapmak
 • Yemek üretiminde denetim yapmak
 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mahmut DUMRUL (Memur)

 • Öğrencilere yemek fişi satımı yapmak
 • Yemek üretiminde denetim yapmak
 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Abit YILMAZ (Aşçı)

 • Öğrencilere yemek fişi satımı yapmak
 • Yemek üretiminde denetim yapmak
 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mehmet ÇELİK (Hastabakıcı)

 • Öğrencilere yemek fişi satımı yapmak
 • Yemek üretiminde denetim yapmak
 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Oğuz BAŞBENZER (Elektrik Teknikeri)

 • Öğrenci ve Personel Yemekhanesinde teknik işlere bakmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Nejla AKYILMAZ (Diyetisyen)

 • Yemekhanelere yemek yapımı için gelen gıda maddelerinin muayene ve kabul işlemlerini yapmak
 • Yemekhanelerde yapılan yemeklerin denetimini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Filiz TAPAR (Hizmetli)

 • Diş Fakültesi Yemekhanesinde yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

KAFETERYALAR İŞLETME

Pınar AVCU (Sağlık Memuru)

 • Üniversite içerisindeki işletmelerin her türlü denetimini yapmak
 • Başkanlığımız kadrolu personellerin her ay maaşların gerçekleştirme işlemlerinin yapılması
 • Personelin sicil kayıtları ve dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak
 • Etkinliklerin Programa girişini sağlamak ve yönetmek
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Mehmet DOĞAN (Büro Personeli)

 • Üniversite içerisindeki işletmelerin ve yemekhanenin her türlü denetimini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Ö. Tarkan TUZCUOĞULLARI (Müdür)

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46, 47. maddeleri, 124 KHK’nin 32. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında kültür ve spor hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve bu hizmetlerinden olabildiğince öğrenci ve personelin yararlanması sağlamak
 • Dairenin kültür ve spor faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara Gaziantep Üniversitesini temsilen katılmak
 • Proje üretmek
 • Akademik danışmanlarla birlikte, öğrenci topluluklarının işleyişini takip etmek, Gaziantep Üniversitesi Topluluk Yönergesi ile verilen görevleri yapmak
 • Rektörlük onayı ile öğrenci konseyi ve kulüplerinin taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenleri gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri yapmak, Daire Başkanına sunmak
 • Toplulukların her türlü sergi, organizasyon, tanıtım, stant açma istek ve çalışmalarını Rektörlük Makamının izni doğrultusunda koordine etmek

Fatih GÖKALP (Müdür Yardımcısı)

 • Akademik danışmanlarla birlikte, öğrenci topluluklarının işleyişini takip etmek, Gaziantep Üniversitesi Topluluk Yönergesi ile verilen görevleri yapmak
 • Rektörlük onayı ile öğrenci konseyi ve topluluklarının taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri yapmak, Daire Başkanına sunmak
 • Toplulukların her türlü sergi, organizasyon, tanıtım, stant açma istek ve çalışmalarını Rektörlük Makamının izni doğrultusunda koordine etmek
 • Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bahar ARAZ (Büro Personeli)

 • Kültür ve Spor Müdürlüğünün yazışmalarını ve takibini yapmak
 • Yaz aylarında açık havuzu kullanmak isteyen öğrenci ve personellerin tahsilat fişi ile ilgili işlemleri yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Engin ÇETİN (Büro Personeli)

 • Kültür ve Spor Müdürlüğünün yazışmalarını ve takibini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Murat KARATAŞ (Büro Personeli)

 • Akademik danışmanlarla birlikte, öğrenci topluluklarının işleyişini takip etmek, Gaziantep Üniversitesi Topluluk Yönergesi ile verilen görevleri yapmak
 • Rektörlük onayı ile öğrenci konseyi ve topluluklarının taleplerini değerlendirmek, uygun görülenleri gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri yapmak, Daire Başkanına sunmak
 • Her türlü sergi, organizasyon, tanıtım, stant açma istek ve çalışmalarını Rektörlük Makamının izni doğrultusunda koordine etmek
 • Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak

Mehmet KESEN (Hizmetli)

 • Evrak dağıtımı yapmak
 • Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak

Mehmet KILINÇ (Yardımcı Personel)

 • Binanın iç ve dış temizliğini yapmak
 • Birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak

 

SPOR TESİSLERİ

Mehmet YILMAZ (Bilgisayar İşletmeni)

 • Spor Tesisleri mutemetlik görevini yürütmek
 • Spor Tesislerinin antrenman ve ders programlarını düzenlemek
 • Spor Tesislerinin temizlik işlerinin yapılmasını sağlamak
 • Müsabakalara gidecek sporculara malzeme vermek
 • Müsabakalardan gelen sporcuların spor malzemelerinin temizlenip muhafazasını sağlamak
 • Müsabakalara giden sporcuların evrak işlerini (lisans işlemleri) yapmak
 • Spor Tesislerinde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin koordinesini (nöbet vb.) sağlamak
 • Spor branşlarının malzeme ve yer tesisini sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Gökhan YILDIRIM (Teknisyen)

 • Spor Tesislerinin yazışmalarını yapmak ve yazışmaların takibini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mahmut Beyhan YILDIRIM (Spor Salonu Görevlisi)

 • Kapalı Spor Salonunun temizlik ve teknik işlerini yapmak
 • Müsabakalara gidecek sporculara malzeme vermek ve verilen malzemeleri temizlemek
 • Müsabakalardan gelen sporcuların spor malzemelerini temizleyerek muhafazasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mehmet Ali FERMANLI (Tenis Kortu Görevlisi)

 • Tenis kortlarının kontrol ve işleyişini sağlamak
 • Tenis kortlarının iç ve dış temizliğini yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bülent Ecevit KURT (Çim Saha Personeli)

 • Futbol Sahasının temizliği ve işleyişini sağlamak
 • Kiralama işlerini takip etmek, tahsilatın pos cihazı ile çekilmesini sağlamak
 •  Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

KREŞ VE ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Güler BORAN (Şube Müdürü)

 • Anaokulunun eğitim ve öğretim işlerinin kanun ve yönergeyle belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak
 • Anaokulunun bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak
 • Görevliler arasında iş bölümü yapmak ve denetlemek
 • Kuruluşun amacına uygun olarak geliştirilen standart formların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek
 • Kreş ve Anaokuluna alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birime veya komisyona teklifte bulunmak
 • Ön kayıt başvurusunu idari ve mali işler personeli ile birlikte değerlendirip öğrencilerin sınıflarını belirlemek
 • Okula kayıt olacak öğrencilerin velilerine kesin kayıt sürecine ilişkin bilgi vermek ve yönlendirmek
 • Velilerle görüşmek, okulu tanıtmak, günlük kreş yaşantısı hakkında bilgi vermek, öğretmenler ile tanıştırmak
 • Kreş ve Anaokulunun temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu, beslenme eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek
 • Kreş ve Anaokulunun işletilmesi ve yönetilmesinde kurum ile koordinasyonu sağlamak
 • Aylık yemek listesini uzman diyetisyen ve aşçı başıyla birlikte belirleyerek düzenlemek
 • Birim içi eksiklikler, aksaklıklar ve varsa şikâyetler ile ilgili tespitler yapıp giderilmesi için koordinasyonu sağlamak
 • Her türlü yeni düzenleme, değişiklikler ve gelişmelere göre çalışanları yönlendirmek
 • Birimin ihtiyaç planlamasını onaylamak
 • Birimin eğitim planlamasını onaylamak
 • Birimin yazışmalarını koordine etmek ve idari ve mali işler personeli ile takibini yapmak
 • Personel görev dağılımı yapmak
 • Personelin giriş-çıkış saati, işletme içi davranışları ve performansı dâhil her türlü kontrolünü sağlamak
 • Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde birim yapılanmasını sağlamak
 • Kalite Temsilcileri ve Kalite Çember toplantılarının yapılmasını koordine etmek
 • Süreç sorumluları ve çalışanlara Kalite Yönetim Sistemleri, birim ihtiyaçlarına ilişkin eğitim verilmesini koordine etmek
 • Yönetim Gözden Geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birim içi dağıtımını yapmak
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak
 • Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Çevre Yönetim Sistemlerine göre işleyiş esaslarına uygun yapılandırma hususlarını gerçekleştirmek ve uygulamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi usul ve esaslarına göre birim yapılandırmasını sağlamak ve personelin uyumlaştırılmasını sağlamak
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi hususlarında birim yapılandırılmasını sağlamak ve koordine etmek
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hususlarından birim yapılandırılmasını ve koordinasyonu sağlamak
 • Birim toplantıları yaparak iyileştirme programları yapmak

Sultan Seda KARA (Psikolog)

 • Çocuğun anaokuluna geliş ve ayrılış süresi içinde zekâ yetenek ve ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimini çeşitli yöntem ve tekniklerle belirlemek, çocuğun sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalar katkıda bulunmak
 • Olanaklar ölçüsünde hizmetin amacını uygun nitelikte yapılacak araştırma ve incelemelere katkıda bulunmak
 • Öğrenci gelişim raporlamalarına ilişkin veli ve müdürlüğü bilgilendirmek
 • Öğrenci izlem ve gözlemlerde bulunmak ve raporlamak
 • Veli görüşmelerini organize etmek ve planlamak
 • Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenme ve uygulamasında görev almak
 • Çalışmaları ile ilgili kayıtları tutmak
 • Müdürlük dışında öğrenci bilgilerini sadece ailesi ile paylaşmak bilgi gizliliğine özen göstermek
 • Çalışmalarına ilişkin yıllık raporlamalar yapmak
 • Personel gelişim programlamaları takip etmek ve bu konuda çalışmalar yürütmek
 • Veli talepleri ve öğrenci düzeylerine ilişkin çalışmaları organize etmek

Emel BOZGEYİK (Büro Personeli)

 • Günlük iş planı çıkarmak
 • Birim ile ilgili yazışmaları takip etmek
 • Ön kayıt başvurusu yapılması için bölümlere yazı yazmak
 • Ön kayıt başvurusunu Müdür ile birlikte değerlendirip öğrencilerin sınıflarını belirlemek
 • Okula kayıt olacak öğrencilerin velilerine kesin kayıt formu vermek ve kayıt ile ilgili bilgilendirme yapmak
 • Kesin kayıt formlarını öğrenci kayıt programına işlemek
 • Velilerle görüşmek, okulu tanıtmak, günlük yaşantımız hakkında bilgi vermek, öğretmenleriyle tanıştırmak
 • Her ayın sonunda kreş aidatlarını işlemek ve kontrolünü sağlamak
 • Her ayın sonunda 1 aylık gelir gider (ekstre) muhasebe programına işlemek
 • Kreş bünyesinde çalışan personelin maaş ve sigortalarını yatırmak
 • Mal ve hizmet alımlarında firmalarla görüşmek, eksik malzeme belirlenip siparişini vermek
 • Gelen faturaların ön muhasebesini yaptıktan sonra banka talimatıyla firmaya ödeme yapmak
 • Her ayın 20. günü vergi yatırmak
 • Aylık yemek listesini diyetisyen ve aşçı başıyla birlikte belirlenmesini koordine etmek ve duyurulmasını sağlamak
 • Aylık kısmi zamanlı öğrencilerin puantajını hazırlamak
 • Yıllık kırtasiye ödemelerini almak
 • Talep, şikâyet ve değerlendirmelere ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek
 • Eğitim planlamalarını Müdür ve Kalite Güvence Birimi ile birlikte planlamak ve eğitim hazırlıklarını koordine etmek
 • Eğitim çıktılarını dosyalamak
 • Kalite Belgelerini dosyalamak ve saklamak
 • Depo düzen takiplerini kontrol etmek
 • Birimin tadilat, bakım ve onarım durumlarını Müdür ile birlikte planlamak ve takibini yapmak

Melda EREZ ŞAHAN (Büro Personeli)

 • Günlük iş planı çıkarmak
 • Birim ile ilgili yazışmaları takip etmek
 • Ön kayıt başvurusu yapılması için bölümlere yazı yazmak
 • Ön kayıt başvurusunu Müdür ile birlikte değerlendirip öğrencilerin sınıflarını belirlemek
 • Okula kayıt olacak öğrencilerin velilerine kesin kayıt formu vermek ve kayıt ile ilgili bilgilendirme yapmak
 • Kesin kayıt formlarını öğrenci kayıt programına işlemek
 • Velilerle görüşmek, okulu tanıtmak, günlük yaşantımız hakkında bilgi vermek, öğretmenleriyle tanıştırmak
 • Her ayın sonunda kreş aidatlarını işlemek ve kontrolünü sağlamak
 • Her ayın sonunda 1 aylık gelir gider (ekstre) muhasebe programına işlemek
 • Kreş bünyesinde çalışan personelin maaş ve sigortalarını yatırmak
 • Mal ve hizmet alımlarında firmalarla görüşmek, eksik malzeme belirlenip siparişini vermek
 • Gelen faturaların ön muhasebesini yaptıktan sonra banka talimatıyla firmaya ödeme yapmak
 • Her ayın 20. günü vergi yatırmak
 • Aylık yemek listesini diyetisyen ve aşçı başıyla birlikte belirlenmesini koordine etmek ve duyurulmasını sağlamak
 • Aylık kısmi zamanlı öğrencilerin puantajını hazırlamak
 • Yıllık kırtasiye ödemelerini almak
 • Talep, şikâyet ve değerlendirmelere ilişkin verileri toplamak ve analiz etmek
 • Eğitim planlamalarını Müdür ve Kalite Güvence Birimi ile birlikte planlamak ve eğitim hazırlıklarını koordine etmek
 • Eğitim çıktılarını dosyalamak
 • Kalite Belgelerini dosyalamak ve saklamak
 • Depo düzen takiplerini kontrol etmek
 • Birimin tadilat, bakım ve onarım durumlarını Müdür ile birlikte planlamak ve takibini yapmak

Lütfiye KIRCILI (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Fatma UTANGAÇ (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Didem AKEL (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Bilge VURAL (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Gülsen ÇAĞLAR (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Hatice Sevgi ÖZOĞUZ (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Gülender ÖZSOY (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Elif YILDIZ (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Kübra KAĞAN (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Zeliha ÇAKIR (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Zeynep YALÇIN (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Tuğba DİNÇ (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Nebahat PEKDOĞAN (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Özlem YALÇINKAYA (Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Daha önceden hazırlanan planı çocuklarla uygulamak, uygulanan plan ve eğitimi gözden geçirmek
 • Çocuklar için hazırlanan haftalık programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyalleri düzenlemek
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Gurubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek
 • Gurubunda görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Okul aktivitelerini planlamak ve görevlendirmelerini yapmak
 • Gün içinde yapılan birçok etkinlikte çocukların gelişim alanlarını desteklemek
 • Yıllık plan dahilinde hazırlanan fen, doğa, Türkçe, dil, sanat, oyun, müzik vs. etkinlikleri uygulamak
 • Çocukların bilişsel, duyusal dürtüleri desteklemek
 • Serbest zamanlarda öğrenme merkezlerinde oyun oynamak
 • Günün sonunda çocukları ailelerine teslim etmek

Fatma KURT (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Hatice SAĞLIK (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Buket AKDEMİR (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Medine SUNGUR (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Duygu POLAT (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Rabia TAŞDELEN (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Gülseren ALTUNBAŞ (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Neslihan ARSLAN (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Tuğba İŞBİLİR (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Rümeysa GÜZEL (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Ayşegül BALTACI (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Mervenur KAPLAN (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Serap ŞİRİNGÜL (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Kübra YABAN (Yardımcı Öğretmen)

 • Çocukları ailelerinden güvenli bir şekilde teslim almak
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında çocuklara eşlik ederek eğitimine rehberlik etmek
 • Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, günlük etkinliklerde ihtiyaç duyulan eğitici araçlar hikâye kitaplar, oyuncaklar ve benzeri materyallerin hazırlanmasında öğretmene yardımcı olmak
 • Gurubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak
 • Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyalarının korunmasını sağlamak
 • Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrolü altında tutmak
 • Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak
 • Okul aktivitelerini planlama hususunda öğretmene yardımcı olmak
 • Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak
 • Etkinlikler ve sınıf düzeni hususlarında öğretmenin istek ve ricalarını yerine getirmek
 • Sınıf temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek                   
 • Velileri bilgilendirmek
 • Günün sonunda çocukları ailelerine güvenli ve sağlıklı bir şekilde teslim etmek

Neslihan SÖKMEN (Yardımcı Personel)

 • Çocukların okula emniyet içinde giriş çıkışlarını sağlamak
 • Veli yönlendirmeleri hususunda yardımcı olmak
 • Gerekli durumlarda öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Görev alanındaki kısımların temizliğini Temizlik Talimatı çerçevesinde yapmak
 • Genel alan ve koridor temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 • Anaokulunun ve eşyalarının temizliğini yapmak
 • Anaokuluna yeni gelen çeşitli malzeme araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek
 • Mutfak bulaşıklarını yıkamak ve temizliğini, düzenini sağlamak
 • Yemek masalarını hazırlamak, toplamak
 • Anaokulu bahçesinin temizlik bakım ve diğer hizmetlerini yapmak
 • Çöplerin atık ayrımının yapılmış hali ile atılmasını sağlamak
 • Galoş kullanımının takibini yapmak
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek

Ramazan GÜZEL (Aşçı)

 • Mesai saatlerine riayet etmek
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı hazırlamak
 • Mutfak ihtiyaç listesi hazırlamak
 • Malzeme teslimi almak
 • Depoların düzenini sağlamak
 • Yemek menüsü için günlük çocuk sayısı takibini yapmak
 • Diyetisyenle koordineli olarak aylık yemek menüsünü hazırlamak ve takip etmek
 • Her gün hazırlanan yemekten bir örnek ertesi güne kadar saklamak
 • Yardımcı personelin koordinasyonunu sağlamak

Mehmet DALKILIÇ (Aşçı)

 • Mesai saatlerine riayet etmek
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı hazırlanmasında aşçı başına yardımcı olmak
 • Öğün sonraları salon temizliğini yapmak
 • Bir sonraki günün menü hazırlıkları hususunda koordinasyonda yardımcı olmak
 • Mutfak ve yemekhane ile ilgili herhangi bir malzeme hasarı veya tadilatı ile ilgili aşçı başını bilgilendirmek
 • Öğün servislerinde öğretmen ve yardımcı öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmak

Aysun KINACI (Aşçı)

 • Mesai saatlerine riayet etmek
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı hazırlamak
 • Mutfak ihtiyaç listesi hazırlamak
 • Malzeme teslimi almak
 • Depoların düzenini sağlamak
 • Yemek menüsü için günlük çocuk sayısı takibini yapmak
 • Diyetisyenle koordineli olarak aylık yemek menüsünü hazırlamak ve takip etmek
 • Her gün hazırlanan yemekten bir örnek ertesi güne kadar saklamak
 • Yardımcı personelin koordinasyonunu sağlamak

Türkan KURT (Mutfak Personeli)

 • Mesai saatlerine riayet etmek
 • Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek
 • Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı hazırlanmasında aşçı başına yardımcı olmak
 • Öğün sonraları salon temizliğini yapmak
 • Bir sonraki günün menü hazırlıkları hususunda koordinasyonda yardımcı olmak
 • Mutfak ve yemekhane ile ilgili herhangi bir malzeme hasarı veya tadilatı ile ilgili aşçı başını bilgilendirmek
 • Öğün servislerinde öğretmen ve yardımcı öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı olmak

Selda PEŞKET (mutfak Personeli)

 • Çocukların okula emniyet içinde giriş çıkışlarını sağlamak
 • Veli yönlendirmeleri hususunda yardımcı olmak
 • Gerekli durumlarda öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Görev alanındaki kısımların temizliğini Temizlik Talimatı çerçevesinde yapmak
 • Genel alan ve koridor temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 •             Anaokulunun ve eşyalarının temizliğini yapmak
 • Anaokuluna yeni gelen çeşitli malzeme araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek
 • Mutfak bulaşıklarını yıkamak ve temizliğini, düzenini sağlamak
 • Yemek masalarını hazırlamak, toplamak
 • Anaokulu bahçesinin temizlik bakım ve diğer hizmetlerini yapmak
 • Çöplerin atık ayrımının yapılmış hali ile atılmasını sağlamak
 • Galoş kullanımının takibini yapmak
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek

Gülistan ÖZDEMİR (Yardımcı Personel)

 • Çocukların okula emniyet içinde giriş çıkışlarını sağlamak
 • Veli yönlendirmeleri hususunda yardımcı olmak
 • Gerekli durumlarda öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak
 • Görev alanındaki kısımların temizliğini Temizlik Talimatı çerçevesinde yapmak
 • Genel alan ve koridor temizliğinden sorumlu olmak
 • Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak öğretmenin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek
 •  Anaokulunun ve eşyalarının temizliğini yapmak
 • Anaokuluna yeni gelen çeşitli malzeme araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek
 • Mutfak bulaşıklarını yıkamak ve temizliğini, düzenini sağlamak
 • Yemek masalarını hazırlamak, toplamak
 • Anaokulu bahçesinin temizlik bakım ve diğer hizmetlerini yapmak
 • Çöplerin atık ayrımının yapılmış hali ile atılmasını sağlamak
 • Galoş kullanımının takibini yapmak
 • Mesai saatlerine uygun hareket etmek

 

SEYİRTEPE KAFETERYA EĞİTİM-UYGULAMA TESİSİ

Ali PALAS (Tesis Sorumlusu)

 • Seyirtepe sosyal tesisindeki tüm yiyecek içecek hizmetlerinin organizasyonunu yapar
 • Tesiste hazırlanan her türlü yemek, kahvaltı, özel ve resmi organizasyonların düzenini sağlar
 • Tüm personelin mutfak ve salon kılık kıyafetlerinin düzgün olmasını sağlar
 • Hazırlanan yemeklerin misafirlere en iyi ve en güzel şekilde sunulmasını sağlar
 • Sosyal tesisin hijyenik güler yüzlü personelle sorunsuzca çalıştırılmasını sağlar
 • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar

Zeynel Abidin ORHAN (Mutfak Şefi)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bülent ÇAKMAKÇI (Mutfak Personeli)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mert KILIÇ (Mutfak Personeli)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bahadır BOYBEYİ (Mutfak Personeli)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Uğur BOZ (Mutfak Personeli)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mustafa KIRKGÖZ (Kebapçı Ustası)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bilal Habeş GÜL (Fırıncı)

 • Gelen misafirler için ekmek üretimini sağlamak ve gerektiğinde fırın yemeği pişirmek
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Cuma HAYMA (Garson)

 • Yapılan rezervasyonları alır
 • Masa düzenini sağlar
 • Gelen müşterilerin siparişlerini alır
 • Yemek servisini yapar ve toplar
 • Birim amirinin tarafından verilen diğer görevleri yapar

Ahmet ÖZMEN (Garson)

 • Yapılan rezervasyonları alır
 • Masa düzenini sağlar
 • Gelen müşterilerin siparişlerini alır
 • Yemek servisini yapar ve toplar
 • Birim amirinin tarafından verilen diğer görevleri yapar

Muhammed KIRKGÖZ (Garson)

 • Masa düzenini sağlar
 • Gelen müşterilerin siparişlerini alır
 • Yemek servisini yapar ve toplar
 • Birim amirinin tarafından verilen diğer görevleri yapar

Yakup KIYANÇİÇEK (Garson)

 • Masa düzenini sağlar
 • Gelen müşterilerin siparişlerini alır
 • Yemek servisini yapar ve toplar
 • Birim amirinin tarafından verilen diğer görevleri yapar

Ahmet Harun ÖZCAN (Kasiyer)

 • Gelen misafirlerden yemek sonrası yenilen yemek bedeli ücreti almak
 • Fatura kesmek
 • Gün sonu hesabını yapmak ( -Z- Raporu )
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Ahmet ZEHİROĞLU (Teknisyen)

 • Sosyal tesisin elektrik, su vs. arızalarını tespit etmek, ihtiyaç duyulduğunda gerekli tamir, bakım ve onarımını yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Mustafa REYHANLI (Bulaşıkçı)

 • Yemek servisinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak
 • Mutfağın düzenini ve mutfağın hijyenini sağlamak
 • Yenilen ve içilen (tabak, bıçak, çatal, bardak vb.) malzemeleri yıkamak ve gerekli hijyeni sağlanmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Selçuk ÖKSÜZ (Yardımcı Personel)

 • Yapılan rezervasyonları alır
 • Gündüz tesise gelen malzemeleri teslim alır
 • Çamaşırhanede perde ve masa örtülerini yıkar ve ütüler
 • Birim amirini tarafından verilen diğer görevleri yapar

 

 ÇAMLITEPE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YURDU

Mehmet KILIÇ (Misafirhane Sorumlusu-Büro Personeli)

 • Yabancı uyruklu Erasmus öğrencileri ve Üniversitemizde Doktora ve Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrencilerin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenmek
 • Çamlıtepe Öğrenci Yurdu ile Üniversite arasında iletişimi sağlamak

Osman Serdar ÖZTEKİN (Büro Personeli)

 • Akşam 17:00-sabah 08:00 saatleri arasında nöbetçi memurluğu yapmak

 

YARDIMCI HİZMETLER

Hayriye OSANMAZ (Yardımcı Personel)

 • Başkanlığın çay ocağının temizlik işlerini yürütmek ve çalışanlara çay servisi yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Tevfik ZEHİROĞLU (Yardımcı Personel)

 • Başkanlık binasının iç ve dış temizliğini yapmak
 • Başkanlığın iç ve dış evraklarının dağıtımını yapmak
 • Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak