• 0342 317 1451

Başkanlığımız 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuş ve teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümler yönetmelikle belirlenmiştir.

 

           Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği; 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

            Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.  Öğrencilerimizin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetleri giderleri ile diğer giderler dediğimiz harcama kalemlerine ilişkin yılı bütçesinin hazırlanması ve yıl içerisinde uygulamasını takip eder, resim ve fotoğraf sergileri açar, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenler ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlayarak, öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturarak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlar.

 

Daire Başkanı-Harcama Yetkilisi; Bütçede öngörülen ödenekleri, Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olmasından, ödeneklerin hizmet gerekçesine göre etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, idari işlerin rasyonel bir şekilde koordineli olarak yürütülmesinden sorumludur.